Rekrutacja

Jeżeli przeczytałeś/łaś informacje o naszej szkole i zapoznałeś/łaś się z naszym modelem edukacyjnym i czujesz, że to miejsce dla Ciebie, to złóż aplikację do Liceum Ogólnokształcącego In Altum. 

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IN ALTUM 

NA ROK SZKOLNY 2024/25

Kryteria naboru

ETAPTERMINPUNKTACJADODATKOWE INFORMACJE
0.Wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie – zgłoszenie online. 

Wstępne kryteria (średnia ocen i zachowanie)
do 15 kwietnia 2024 r.średnia ocen za 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII

zachowanie (przynajmniej dobre) na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII

Średnia ocen jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata przesłanego na adres inaltum.sekretariat@wegielek.edu.pl
1.Egzamin wewnętrzny (pisemny)20 kwietnia 2024 r.
godz. 9:00 – 12:30 
maksymalnie 60 pkt:
j. polski 20 pkt
matematyka   20 pkt
j. angielski   20 pkt
Zakres egzaminu: materiał SP
Formuła egzaminu: część testowa oraz część otwarta (w tym zadania „z gwiazdką” wykraczające ponad poziom E8)
2.Rozmowa kwalifikacyjna22 kwietnia – 17 maja 2024 r.maksymalnie 80 pkt:
1 część 40 pkt
2 część 40 pkt
Rozmowa jest przeprowadzana
w obecności dwóch nauczycieli i trwa ok. 30 min. Składa się z dwóch części: pierwsza część jest przygotowaną wcześniej wypowiedzią nt „Czego oczekuję od szkoły na etapie liceum?”, druga część dotyczy zainteresowań, planów
i motywacji Kandydata 
3. Pisemne rekomendacje świadczące o dodatkowym zaangażowaniu Kandydata22 kwietnia – 17 maja 2024 r.maksymalnie 30 pkt:

za rekomendacje ze szkoły macierzystej
maksymalnie 20 pkt 
za rekomendacje z instytucji pozaszkolnych
maksymalnie 10 pkt
Rekomendacje powinny pochodzić od osób znających Kandydata i mogących poświadczyć jego dodatkowe zaangażowanie w szkole lub poza szkołą (np. dyrektor lub wychowawca
w SP, przełożony w drużynie harcerskiej, ksiądz w parafii, opiekun fundacji lub wspólnoty religijnej, osoba prowadząca zajęcia dodatkowe itp.) Rekomendacje
(w formie podpisanych skanów) należy zabrać ze sobą na rozmowę.
4.Średnia ocen i dodatkowe osiągnięciado 15 kwietnia 2024 r.
maksymalnie 15 pkt:
za świadectwo z wyróżnieniem na koniec kl. 7
5 pkt
za oceny na I sem. /II trym. kl. 8
maksymalnie 7 pkt
4,00-4,49 2pkt
4,50-4,74 5pkt
4,75-4,99 7pkt
5,00-5,24 10pkt
za konkursy przedmiotowe maksymalnie 15 pkt
laureat  10 pkt
finalista 5 pkt
Punkty za świadectwo na koniec kl. 7 są przyznawane na podstawie skanu świadectwa.
Średnia ocen w kl. 8 jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata przesłanego na adres inaltum.sekretariat@wegielek.edu.pl
  • Opłaty

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł 

Dane do przelewu: 79 1140 2004 0000 3902 7734 7884

Tytuł wpłaty: Opłata za egzamin wstępny.

Płatność do dnia 15 kwietnia 2024 r.

  • Kryteria naboru uczniów

Nabór uczniów odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów wynosi 200. 

  • Ogłoszenie wyników

Wyniki rekrutacji zostaną zakomunikowane kandydatom i ich rodzicom drogą elektroniczną na podane adresy e-mail w dniu 24 maja 2024 roku.

Gwarancją miejsca jest podpisanie umowy edukacyjnej oraz złożenie oryginału świadectwa do dnia 30 czerwca 2024 r.

  • Rekrutacja uzupełniająca

W razie przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej (lipiec / sierpień 2024 r.) brane są pod uwagę wyniki państwowego egzaminu ósmoklasisty oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.